فعال هستند، در چنین جوامعی بر سایر گروه‌های اجتماع

هروند پویا، یا کسانی که با پذیرش مسئولیت در جامعه مدنی فعال هستند، در چنین جوامعی بر سایر گروه‌های اجتماعی که با عنوان حاشیه‌نشین اجتماعی و گروه طفیلی مشخص می‌شود، غلبه دارد.

منظور از گروه‌های که حاشیه‌نشین اجتماعی و طفیلی بخشی از شهروندان هستند که مشارکت جدی در جامعه مدنی و بالطبع تولید سرمایه اجتماعی سازمان‌یافته ندارند. چنین گروه‌هایی در فرایند دگرگونی اجتماعی منفعل، خاموش و یا حتی وسیله مقابله با فرایند توسعه سیاسی از سوی حاکمیت هستند. شهروند پویا اما در ترکیب با دو مفهوم دیگر یعنی جامعه مدنی

هروند پویا، یا کسانی که با پذیرش مسئولیت در جامعه مدنی فعال هستند، در چنین جوامعی بر سایر گروه‌های اجتماعی که با عنوان حاشیه‌نشین اجتماعی و گروه طفیلی مشخص می‌شود، غلبه دارد.

منظور از گروه‌های که حاشیه‌نشین اجتماعی و طفیلی بخشی از شهروندان هستند که مشارکت جدی در جامعه مدنی و بالطبع تولید سرمایه اجتماعی سازمان‌یافته ندارند. چنین گروه‌هایی در فرایند دگرگونی اجتماعی منفعل، خاموش و یا حتی وسیله مقابله با فرایند توسعه سیاسی از سوی حاکمیت هستند. شهروند پویا اما در ترکیب با دو مفهوم دیگر یعنی جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی است که می‌تواند راه را به روی مدار تازه‌ای از توسعه، یعنی توسعه مردم‌محور (در مقابل توسعه دولت‌محور) باز کند.

برای پی بردن به اهمیت طرح مفهوم شهروند پویا، جامعه مدنی و سرهروند پویا، یا کسانی که با پذیرش مسئولیت در جامعه مدنی فعال هستند، در چنین جوامعی بر سایر گروه‌های اجتماعی که با عنوان حاشیه‌نشین اجتماعی و گروه طفیلی مشخص می‌شود، غلبه دارد.

منظور از گروه‌های که حاشیه‌نشین اجتماعی و طفیلی بخشی از شهروندان هستند که مشارکت جدی در جامعه مدنی و بالطبع تولید سرمایه اجتماعی سازمان‌یافته ندارند. چنین گروه‌هایی در فرایند دگرگونی اجتماعی منفعل، خاموش و یا حتی وسیله مقابله با فرایند توسعه سیاسی از سوی حاکمیت هستند. شهروند پویا اما در ترکیب با دو مفهوم دیگر یعنی جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی است که می‌تواند راه را به روی مدار تازه‌ای از توسعه، یعنی توسعه مردم‌محور (در مقابل توسعه دولت‌محور) باز کند.

برای پی بردن به اهمیت طرح مفهوم شهروند پویا، جامعه مدنی و سرهروند پویا، یا کسانی که با پذیرش مسئولیت در جامعه مدنی فعال هستند، در چنین جوامعی بر سایر گروه‌های اجتماعی که با عنوان حاشیه‌نشین اجتماعی و گروه طفیلی مشخص می‌شود، غلبه دارد.

منظور از گروه‌های که حاشیه‌نشین اجتماعی و طفیلی بخشی از شهروندان هستند که مشارکت جدی در جامعه مدنی و بالطبع تولید سرمایه اجتماعی سازمان‌یافته ندارند. چنین گروه‌هایی در فرایند دگرگونی اجتماعی منفعل، خاموش و یا حتی وسیله مقابله با فرایند توسعه سیاسی از سوی حاکمیت هستند. شهروند پویا اما در ترکیب با دو مفهوم دیگر یعنی جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی است که می‌تواند راه را به روی مدار تازه‌ای از توسعه، یعنی توسعه مردم‌محور (در مقابل توسعه دولت‌محور) باز کند.

برای پی بردن به اهمیت طرح مفهوم شهروند پویا، جامعه مدنی و سر
هروند پویا، یا کسانی که با پذیرش مسئولیت در جامعه مدنی فعال هستند، در چنین جوامعی بر سایر گروه‌های اجتماعی که با عنوان حاشیه‌نشین اجتماعی و گروه طفیلی مشخص می‌شود، غلبه دارد.

منظور از گروه‌های که حاشیه‌نشین اجتماعی و طفیلی بخشی از شهروندان هستند که مشارکت جدی در جامعه مدنی و بالطبع تولید سرمایه اجتماعی سازمان‌یافته ندارند. چنین گروه‌هایی در فرایند دگرگونی اجتماعی منفعل، خاموش و یا حتی وسیله مقابله با فرایند توسعه سیاسی از سوی حاکمیت هستند. شهروند پویا اما در ترکیب با دو مفهوم دیگر یعنی جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی است که می‌تواند راه را به روی مدار تازه‌ای از توسعه، یعنی توسعه مردم‌محور (در مقابل توسعه دولت‌محور) باز کند.

برای پی بردن به اهمیت طرح مفهوم شهروند پویا، جامعه مدنی و سر
هروند پویا، یا کسانی که با پذیرش مسئولیت در جامعه مدنی فعال هستند، در چنین جوامعی بر سایر گروه‌های اجتماعی که با عنوان حاشیه‌نشین اجتماعی و گروه طفیلی مشخص می‌شود، غلبه دارد.

منظور از گروه‌های که حاشیه‌نشین اجتماعی و طفیلی بخشی از شهروندان هستند که مشارکت جدی در جامعه مدنی و بالطبع تولید سرمایه اجتماعی سازمان‌یافته ندارند. چنین گروه‌هایی در فرایند دگرگونی اجتماعی منفعل، خاموش و یا حتی وسیله مقابله با فرایند توسعه سیاسی از سوی حاکمیت هستند. شهروند پویا اما در ترکیب با دو مفهوم دیگر یعنی جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی است که می‌تواند راه را به روی مدار تازه‌ای از توسعه، یعنی توسعه مردم‌محور (در مقابل توسعه دولت‌محور) باز کند.

برای پی بردن به اهمیت طرح مفهوم شهروند پویا، جامعه مدنی و سر و سرمایه اجتماعی است که می‌تواند راه را به روی مدار تازه‌ای از توسعه، یعنی توسعه مردم‌محور (در مقابل توسعه دولت‌محور) باز کند.

برای پی بردن به اهمیت طرح مفهوم شهروند پویا، جامعه مدنی و سر

You may also like...